A A A

Zapisy

1.Zapisy dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Toruniu na rok szkolny 2014/2015 będą odbywały się w terminie

od 14. 04. 2014r. do 07. 05. 2014r.

 

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego (drogą elektroniczną przez Internet) www.torun.formico.pl
4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się według określonych kryteriów.
5. Każde kryterium posiada określoną liczbę punktów.
6. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują następujące kryteria:

 

 

L.p.

Nazwa kryterium

Wyjaśnienie

(art.20b ustawy o systemie oświaty)

Liczba punktów

Rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Rodzina wychowująca 3 i więcej dzieci

32

Oświadczenie rodziców o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

 

32

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

32

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

32

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

32

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobe pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, sobę rozwiedzioną, chyba , że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

32

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej

32

Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz.135, ze zm.)

 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym obowiązują następujące kryteria:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium*

Dziecko, którego oboje rodzice mieszkają w Toruniu i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Toruniu; kryterium stosuje się również do mieszkającego w Toruniu i rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Toruniu rodzica samotnie wychowującego dziecko

16

Oświadczenie rodziców kandydata o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Toruniu

Dziecko, którego oboje rodzice pracują/wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą;

kryterium stosuje się również do pracującego/uczącego się rodzica samotnie wychowującego dziecko.

8

oświadczenie o zatrudnieniu

 

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym 2014/2015 edukację w przedszkolu l

4

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata złożona w przedszkolu pierwszego wyboru lub oświadczenie rodzica o kontynuacji edukacji przez rodzeństwo dziecka w szkole pierwszego wyboru

Dziecko, które wraz z rodzeństwem po raz pierwszy ubiega się o przyjęcie do przedszkola

2

oświadczenie rodzica potwierdzające ubieganie się o przyjęcie do jednego przedszkola rodzeństwa, które wcześniej nie było objęte edukacją przedszkolną

 

8. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola - 30 maja 2014r. do godz. 12.00 .


9. Od 02.06 do 05.06.2014r. do godz. 15.00 - rodzice potwierdzają wolę przyjęcie do przedszkola dziecka zakwalifikowanego do placówki w wyniku rekrutacji. Nie dokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

10. 06.06.2014r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

* UWAGA

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wskazanych w ustawie o systemie oświaty (niepełnosprawność, samotne wychowywanie kandydata, objęcie pieczą zastępczą) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być również składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach (np. zaświadczenie z zakładu pracy, umowa o pracę potwierdzająca zatrudnienie rodziców kandydata lub zaświadczenie z uczelni, że rodzice kandydata studiują w trybie stacjonarnym; deklaracja złożona w Urzędzie Skarbowym w Toruniu do rozliczeń podatku PIT) w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.