A A A

Zapisy

1.Rekrutacja dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Toruniu na rok szkolny 2016/2017 odbędzie się w terminie

od 08. 03. 2016r.  do 31. 03. 2016r.

 

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego (drogą elektroniczną przez Internet) www.torun.przedszkola.vnabor.pl
4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się według określonych kryteriów.
5. Każde kryterium posiada określoną liczbę punktów.
6. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują następujące kryteria:

 

 

L.p.

Nazwa kryterium

Wyjaśnienie

(art.20b ustawy o systemie oświaty)

Liczba punktów

Rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Rodzina wychowująca 3 i więcej dzieci

128

Oświadczenie rodziców o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

 

128

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

128

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

128

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

128

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, sobę rozwiedzioną, chyba , że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

128

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej

128

Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz.135, ze zm.)

 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym obowiązują następujące kryteria:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium*

1.

Zamieszkiwanie w Toruniu i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Toruniu przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko

64

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu (UPO) lub oświadczenie

2.
Zatrudnienie lub pobieranie nauki w trybie stacjonarnym przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko

32

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie stacjonarnym lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lun informacja z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub oświadczenie
3.

Ubieganie się o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców

16

Dokument o którym mowa w kryterium 2 potwierdzający zatrudnienie oraz oświadczenie potwierdzające ubieganie się o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub pracy

 

4.

Kontynuowanie edukacji przez rodzeństwo dziecka albo ukończenie przez rodzeństwo dziecka edukacji przedszkolnej w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu, o przyjęcie do którego ubiega się dziecko

8

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka lub oświadczenie rodzica o ukończeniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu o przyjęcie do którego ubiega się dziecko

 

5.       

Zadeklarowanie przez rodziców dziecka chęci korzystania z pełnej oferty przedszkola, przez co najmniej 8 godzin dziennie

4             

Oświadczenie rodzica dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu

6.       
Uczęszczanie rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka

2

Zaświadczenie ze szkoły lub żłobka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu szkoły lub żłobka lub oświadczenie

 

8. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż pięciu przedszkoli.

9. Wniosek składa rodzic w przedszkolu pierwszego wyboru.

10. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola-
18  kwietnia 2016 r.

11. Od 18.04 - 27.04.2016 r. - rodzice potwierdzają wolę przyjęcia do przedszkola dziecka zakwalifikowanego do placówki w wyniku rekrutacji. Nie dokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

12. 29.04.2016 r. - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

13. Od 06.06.2016 r.  do  10.06.2016 r. - rekrutacja uzupełniająca* UWAGA!!!

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wskazanych w ustawie o systemie oświaty (niepełnosprawność, samotne wychowywanie kandydata, objęcie pieczą zastępczą) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być również składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach (np. zaświadczenie z zakładu pracy, umowa o pracę potwierdzająca zatrudnienie rodziców kandydata lub zaświadczenie z uczelni, że rodzice kandydata studiują w trybie stacjonarnym; deklaracja złożona w Urzędzie Skarbowym w Toruniu do rozliczeń podatku PIT) w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.